Studiefinanciering & Subsidies

Wil je leraar worden? Dan heb je een grote kans dat je in aanmerking komt voor studiefinanciering of subsidies. Hieronder ontdekt je de mogelijkheden die er zijn.

Persoonlijk advies nodig?

Onze helpdesk kan je helpen omtrent jouw specifieke situatie.

Neem contact met ons op

Heb je een bachelor-diploma in een schoolvak afgerond, kun je ook een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid halen door de Educatieve module te volgen. De Educatieve module is een traject van 30 EC, wat voor een half jaar studie in voltijd staat. Na afronding van deze educatieve module mag je lesgeven aan vmbo en de onderbouw van havo en vwo.

Bron: DUO https://www.duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en...

Voor zij-instromers die hun bevoegdheid moeten halen. De subsidie voor zij-instromers die hun bevoegdheid willen halen, kan worden aangevraagd door de school zelf. Neem daarom contact op met je school. Zij weten de weg waarlangs de subsidie kan worden aangevraagd

Bron: https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp

Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters (PO & VO)

Voor Masterstudent van hbo of uni, studenten van eerstegraads lerarenopleiding.

Doe je een educatieve master aan hbo of universiteit, of een eerstegraads lerarenopleiding in een tekortvak? Of ben je afgestudeerd van de Pabo en volg je een educatieve masteropleiding, gecombineerd met een stage-opdracht? Dan kun je eenmalig een tegemoetkoming onderwijsmasters aanvragen. Ook als je daarnaast studiefinanciering of tegemoetkoming leraren krijgt. Dit is een tijdelijke regeling, die loopt van 2015 tot en met 2018.

 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsdocument type II, III, IV of V. Heb je een andere verblijfsvergunning of kom je uit een EER-land of Zwitserland? Vul dan het nationaliteitenschema in.
 • Je hebt ná 31 december 2011 uw pabo-diploma behaald. Heb je je diploma eerder behaald? Dan moet je na 31 december 2011 een premaster hebben afgerond.
 • Je doet de opleiding in voltijd, deeltijd of duaal.
 • Je vraagt de subsidie aan op uiterlijk 31 oktober van het kalenderjaar waarin ujestart met de opleiding.
 • Doe je als onderdeel van je opleiding een stageopdracht of onderzoeksopdracht bij een school of schoolbestuur voor primair onderwijs (bo en (v)so)? Dan sluit je hiervoor een overeenkomst af met het schoolbestuur. Deze overeenkomst moet je binnen de officiële studieduur van de opleiding naar DUO mailen.

Voor de tegemoetkoming onderwijsmasters geldt een subsidieplafond. Toekenning gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Je aanvraag moet dan ook compleet zijn.

Daarnaast mag je de tegemoetkoming houden als je de master afrondt binnen de reguliere studieduur + maximaal 1 jaar uitloop. Lukt dit niet, dan moet je het volledige bedrag terugbetalen.
Het jaar uitloop geldt voor iedereen, dus ook als je eerder al een tegemoetkoming hebt aangevraagd. (Voorheen mocht je maximaal een half jaar uitloop hebben.)

Tenslotte mag je de tegemoetkoming onderwijsmasters niet aanvragen als je voor dezelfde opleiding al een lerarenbeurs krijgt. Omgekeerd is dit ook het geval. Je mag geen lerarenbeurs aanvragen als je voor dezelfde opleiding al een tegemoetkoming onderwijsmasters krijgt.

Onlangs zijn de voorwaarden voor de tegemoetkoming onderwijsmasters versoepeld:

 • Als je in 2017 met de opleiding bent gestart, kun je tot en met 31 oktober 2017 een tegemoetkoming voor het studiejaar 2016-2017 aanvragen.
 • Je doet een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding (voorheen alleen voltijd).
 • Je bent niet langer dan 5 jaar geleden afgestudeerd (voorheen 2 jaar).
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsdocument type II, III, IV of V. Heb je een andere verblijfsvergunning of komt je uit een EER-land of Zwitserland? Vul dan het nationaliteitenschema in (zie site DUO).
 • Je hebt ná 31 december 2011 je bachelor- of (pre)masterdiploma behaald of je bent in die periode gepromoveerd.
 • Je doet de opleiding in voltijd, deeltijd of duaal.
 • Als je een eerstegraads lerarenopleiding volgt, moet je de subsidie op uiterlijk 31 oktober van het kalenderjaar, waarin je start met je opleiding, aanvragen. Volg je een master waarbij je zelf kunt kiezen of je een eerstegraadsbevoegdheid gaat halen? Dan kun je pas aanvragen vanaf het kalenderjaar waarin je start met het educatieve gedeelte van je opleiding. Dit kan tot uiterlijk 31 oktober van dat kalenderjaar. Met je aanvraag moet je een Verklaring studieadviseur meesturen.

Weten wat je moet doen? klik dan hier.

Voor zij-instromer, WO/HBO opleiding afgerond

Wil je een opleiding gaan volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct), dan is er het Levenlanglerenkrediet. Vanaf het studiejaar 2017-2018 kun je, onder bepaalde voorwaarden, een krediet krijgen voor de duur van je opleiding. Voor de meeste opleidingen is dit 4 jaar. Doe je een deeltijdopleiding aan hbo of universiteit, dan krijgt je 1 jaar extra.

Je kunt per jaar het bedrag lenen dat je aan collegegeld of lesgeld moet betalen. Hiervoor geldt een maximum van € 10.030,20 per jaar voor hbo en universiteit, en € 5.685,- voor mbo. Bij een bedrag hoger dan € 2.006,- (hbo en universiteit) of € 1.137,- (mbo) moet je een verklaring van de onderwijsinstelling meesturen. Uit die verklaring moet blijken hoeveel je collegegeld of lesgeld is. Je kunt hiervoor het formulier Verklaring collegegeld/cursusgeld gebruiken.

Het levenlanglerenkrediet wordt aan het eind van elke maand uitbetaald. Je ontvangt dan maandelijks 1/12 deel van het collegegeld of lesgeld dat je moet betalen.

Doe je een opleiding aan de Open Universiteit? Dan wordt het aantal maandelijkse termijnen bepaald door het aantal studiepunten (ECTS) per onderwijseenheid te delen door 5. Volg je bijvoorbeeld een onderwijseenheid van 15 ECTS, dan ontvang je het levenlanglerenkrediet in 3 maandelijkse termijnen.

Voorwaarden

 • Je doet een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit. Of je doet een voltijdse bol-opleiding aan het mbo. Het moet gaan om een opleiding:
  - in Nederland
  - die erkend is door de Nederlandse overheid.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit. Of je bent een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Heb je een andere verblijfsvergunning? Vul dan het nationaliteitenschema in om te zien of je het krediet kunt krijgen. Kom je uit een EU/EER-land of Zwitserland? Ook dan kom je in aanmerking.
 • Je hebt geen recht (meer) op reguliere studiefinanciering.
 • Je bent 30 jaar of ouder. Ben je jonger dan 30? Dan kun je het krediet alleen in een van de volgende 2 situaties krijgen:
  - Je hebt een diploma voor een hbo-bachelor of een universitaire master en gaat nu een 2e opleiding doen aan hbo of universiteit.
  - Je gaat een deeltijdopleiding doen aan hbo of universiteit.
 • Op het moment dat het krediet ingaat, bent je jonger dan 55 jaar.
 • Je collegegeld of lesgeld wordt niet volledig vergoed door een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld je werkgever of ouders. Wordt het collegegeld of lesgeld gedeeltelijk voor je betaald? Dan kun je levenlanglerenkrediet aanvragen voor het resterende deel.

De regeling gaat in op 1 augustus 2017 voor het mbo, en op 1 september 2017 voor hbo en universiteit.

Bron: https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp

Voor zij-instromer, mensen met een hbo of wo diploma in een andere richting, die een ((verkorte) deeltijd) opleiding volgen.

Als je geen studiefinanciering meer krijgt, kun je een tegemoetkoming voor leraren aanvragen. Dit is een gift en bestaat uit een vergoeding voor het cursus- of collegegeld en de schoolkosten. Je ontvangt deze gift alleen over de periode van inschrijving tot maximaal 24 maanden. Je moet de tegemoetkoming binnen 48 maanden helemaal gebruiken. De hoogte is afhankelijk van het inkomen van jou en je partner. Het gaat hierbij standaard om het inkomen van 2 jaar geleden. Daalde je inkomen daarna sterk, dan kun je ons vragen om een recenter inkomensjaar als peiljaar te nemen. Voorwaarden:
 • Je kunt geen reguliere studiefinanciering meer krijgen, ook niet in de vorm van een lening.
 • Je gaat een pabo-opleiding doen of een lerarenopleiding voor een eerste- of tweedegraads bevoegdheid in het voortgezet of beroepsonderwijs.
 • Je staat als student, zij-instromer of contractant ingeschreven.
 • De school is een door het ministerie van OCW bekostigde, erkende of aangewezen instelling.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Heb je een andere verblijfsvergunning of komt u uit een EER-land Zwitserland? Vul dan het nationaliteitenschema in.
 • Of je een tegemoetkoming kunt krijgen, is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen van jou en je partner. Je krijgt voor het studiejaar 2017-2018 een maximale tegemoetkoming als het gezamenlijke inkomen in 2015 niet hoger was dan € 34.194,51.

Voor HBO/WO afgerond en nu aan lerarenopleiding beginnen.

Heb je een opleiding in het hoger onderwijs afgerond en ga je daarna een lerarenopleiding doen? Dan kun je 12 maanden extra studiefinanciering krijgen. Van belang is de lerarenopleiding die je gaat doen, in combinatie met je vooropleiding. De combinatie geldt voor de lerarenopleiding in combinatie met:

 • Kopopleiding tweedegraadsleraar
 • Eerstegraadsleraar
 • Eerstegraadsleraar

En de vooropleiding in combinatie met:

 • verwante hbo- of wo-bachelor
 • wo-master
 • wo-master gevolgd door kopopleiding tweedegraadsleraar