Disclaimer voor www.lievervoordeklas.nl

1.Algemeen

De gemeente Amsterdam verwerkt bij de uitvoering van haar taken en verplichtingen persoonsgegevens. De manier waarop de gemeente Amsterdam om gaat met persoonsgegevens is vastgelegd in het concept stedelijk kader verwerken persoonsgegevens.

Deze verklaring geeft aanvullende informatie over de omgang met persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam en over uw mogelijkheden tot het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

Meer specifieke informatie over privacy en de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam kunt u op de hoofdpagina vinden.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kunnen ook wijzigingen zijn in de wijze van het verwerken van persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze pagina te bekijken. Deze pagina wordt doorlopend geactualiseerd.

2.Geldende wet- en regelgeving en reikwijdte

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens. Deze Europese wetgeving heeft directe werking in Nederland. Voor die zaken die nationaal geregeld moeten worden, is de Uitvoeringswet AVG in Nederland aanvullend van toepassing. Deze wetteksten kunt u vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

3.De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente Amsterdam zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg voor de verwerkingen die door of namens de gemeente Amsterdam worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente Amsterdam zijn de Burgemeester, het college van Burgemeesters en Wethouders (college van B&W) en de Gemeenteraad.

Er zijn onderdelen van de gemeente Amsterdam die een zelfstandige verantwoordelijkheid hebben. Dit zijn in ieder geval de Rekenkamer Metropool Amsterdam, de Ombudsman Metropool Amsterdam en de Auditdienst ACAM. Deze organisaties controleren ieder vanuit hun eigen rol de gemeente Amsterdam. In het kader van de uitoefening van hun wettelijke taak ontvangen zij persoonsgegevens van de gemeente Amsterdam.

4.Functionaris voor de Gegevensbescherming

De gemeente Amsterdam heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Dat is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact met de FG opnemen via Functionaris.Gegevensbescherming@amsterdam.nl.

5.Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente Amsterdam verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Het contactformulier op de website www.lievervoordeklas.nl:

Doel van het gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  • Het terugbellen van geïnteresseerden voor een adviesgesprek;
  • Het terugbellen van geïnteresseerden met een vraag over lerarenopleidingen;
  • Het opstellen van een goed persoonlijk advies;
  • In verband met een goede nazorg kan de geïnteresseerden teruggebeld worden naar aanleiding van het adviesgesprek.

Grondslag

De gemeente Amsterdam verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming. Deze toestemming kunt u ter alle tijden intrekken. Voor het intrekken van uw toestemming, zie kopje “Uw rechten uitoefenen en klachten”.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Voor het contactformulier vragen wij NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer. De volgende persoonsgegevens zijn optioneel, geboortejaar, vooropleiding, achtergrond (o.a. scholier, studerend, werkend, etc.), gewenste opleiding tot basisonderwijs of voortgezet onderwijs.

Doorgifte van persoonsgegevens

Alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor weergegeven doeleinden, delen wij persoonsgegevens met andere partijen. Ook delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Bewaartermijnen

De gemeente Amsterdam bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor meer informatie kan de website van het gemeentelijk stadsarchief geraadpleegd worden.

Uw persoonsgegevens die zijn verzameld voor de doeleinden, worden na het laatste telefonisch gesprek verwijderd.

6.Uw rechten uitoefenen en klachten

Als inwoner of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Amsterdam uitoefenen. Dit betekent dat u om inzage mag verzoeken in de persoonsgegevens die de gemeente Amsterdam van u verwerkt.

U mag daarnaast een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Tenslotte kan u uw toestemming, als dit de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens is geweest, intrekken en kan u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam.

U kunt deze verzoeken indienen via het formulier van het Loket Persoonsgegevens.

De gemeente Amsterdam zal u binnen een maand na uw verzoek op de hoogte stellen over het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

7.Vragen of klachten

Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, of om een andere reden contact wil opnemen met de gemeente Amsterdam hierover, kijk dan op de algemene contactpagina van de gemeente Amsterdam. Daar vindt u ook telefoonnummer en formulier.

Als u een klacht heeft over de manier waarop uw verzoek is behandeld door de gemeente Amsterdam, dan kunt u een klacht indienen via de procedure voor klachtbehandeling van de gemeente Amsterdam. Meer informatie

Ook kunt u een klacht indienen over de gemeente Amsterdam bij de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens; de Autoriteit Persoonsgegeven (AP). Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookieverklaring

Lievervoordeklas.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd.

Wij gebruiken deze cookies om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Lievervoordeklas.nl maakt daarvoor gebruik van Google Analytics, de web-analyse-service van Google. Google Analytics verzamelt gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. We gebruiken deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

Wij hebben de instellingen van Google Analytics zo privacy vriendelijk mogelijk ingesteld. Daarvoor hebben wij de door de Autoriteit Persoonsgegevens aan het publiek ter beschikking gestelde handleiding gevolgd. Het opvolgen van deze adviezen heeft er toe geleid dat het laatste ‘octet’ van IP-adressen wordt gemaskeerd, de optie 'gegevens delen' is uitgezet en er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Persoonlijk advies nodig?

Onze helpdesk kan je helpen met vragen over jouw specifieke situatie.

Neem contact met ons op